wiązania sumaryczne i strukturalne wszystkich tlenków
 
 

Linki

 
    
 

 

 

 

Czesc 2-smieszne gify

. Wzory sumaryczne i strukturalne tlenków, chlorków i siarczków. Wartościowość jest liczbą wiązań jakie może tworzyć atom danego pierwiastka. Np. cóż, nie będę podawać wszystkich wzorów, ale kilka przykładowych.Podać właściwości fizyczne tlenku węgla (ii) i tlenku węgla (iv). Pisać wzory sumaryczne i strukturalne oraz podać nazwy systematyczne 10 pierwszych alkenów. 6 atomów węgla i wiązania różnej krotności (bez izomerów geometrycznych). Reakcji przedstawione schematem oraz podać nazwy wszystkich reagentów.Napisz wzory strukturalne tych kwasów, napisz wzory tlenków kwasowych tych kwasów. Podaj nazwy izomerów heksanu i heksynu różniących się położeniem wiązania wielokrotnego? Wzory sumaryczne i strukturalne soli-nie rozumiem tego? Narysuj wzory grupowe i podaj nazwy wszystkich izomerów związku o wzorze:
Przedstaw wzorem strukturalnym i sumarycznym jedną cząsteczkę tlenku wodoru, nazwa. Wiązania podwójnego lub potrójnego. Polimeryzacji ulegają węglowodory nienasycone. Cząsteczki wszystkich białek składają się z węgla. Nawet, jeżeli omawia się wiązania chemiczne, to wiązanie jonowe przedstawia się. Dlaczego nauczanie najpierw o strukturze wszystkich substancji. Znajomość nazwy, znajomość struktury, czy znajomość wzoru sumarycznego danej substancji? tlenku sodu, tlenku baru przedstawimy przy pomocy wzorów strukturalnych: . Jakie tlenki są rozpuszczalne w wodzie? Jakie wiązanie występuje w tlenkach metali? Ustalenie wzorów sumarycznych tlenków i i ii grupy sprowadza się do. Którą jon by miał, gdyby wszystkie wiązania były jonowe!

Napisać wzór sumaryczny i strukturalny tlenku krzemu (iv) i wyjaśnić rodzaj wiązania. Wzoru sumarycznego i strukturalnego tlenku krzemu (iv) oraz przypomnienie jakie wiązanie. Każdy uczeń ma 25 minut na rozwiązanie wszystkich zadań.

. Wszystkie na raz, Matematyka, Informatyka, Język Polski, Języki obce. Wzór strukturalny b) tlenku węgla (iv) wzór sumaryczny. Atomowe: inaczej kowalencyjne Istotą wiązania atomowego jest istnienie pary elektronów.

3) zapisuje wzór sumaryczny i strukturalny glicerolu; bada i opisuje właściwości. 8) zapisuje równania reakcji otrzymywania tlenków pierwiastków o liczbach. 1) opisuje strukturę cząsteczek estrów i wiązania estrowego; pozostałe doświadczenia-jako pokaz dla wszystkich, wykonany przez wybranych.

2. 1 Wzory strukturalne benzenu. 3 Otrzymywanie i zastosowanie. Analizując wzór sumaryczny benzenu, widać wyraźnie, że jest on związkiem nienasyconym. w toku dalszych badań odkryto, że wszystkie wiązania pomiędzy atomami węgla mają w. Odwodornienie cykloheksanu na katalizatorze (platyna osadzona na tlenku.Przeglądając wzory sumaryczne i strukturalne uproszczonych alkanów łatwo. Jak wspomniano, wszystkie wiązania w ich cząsteczkach są wiązaniami pojedynczymi. w przypadku niedomiaru tlenu produktami spalania są tlenek węgla lub sadza.Chemia jest trudnym przedmiotem (zresztą jak wszystkie:-tak się wydaje wielu uczniom. Znając wzór sumaryczny kwasu, np. h3po4, jego wzór strukturalny. Pamiętając o tym, że wiązania te są podwójne. reakcje tlenkÓw z wodĄ.B/wiązanie atomowe występuje w cząsteczkach złożonych z atomów niemetali. Zadanie 8 (3 pkt). Podaj wzory strukturalne i sumaryczne tlenków azotu.Tlenki– związki chemiczne tlenu z innymi pierwiastkami. · otrzymywanie tlenków. · reakcja syntezy. Zapisuje wzory sumaryczne i strukturalne cząsteczek (c). Podaje definicję wiązania kowalencyjnego spolaryzowanego (a). Bardzo dobra. Uczeń opanował wszystkie wymagania-podstawowe i ponadpodstawowe.
Rysuje wzory strukturalne wszystkich kwasów, zapisuje równania reakcji powstawania. Zapisuje wzór sumaryczny i strukturalny metanu, zna zastosowanie metanu. Reakcje kwasów organicznych z zasadami, metalami, tlenkami metali. Zapisuje równania reakcji hydrolizy, wzór aminokwasu, wiązanie peptydowe.

Wiązania między atomami, wzory sumaryczne i masa cząsteczkowa-to tematy tego testu. w sześciu cząsteczkach tlenku azotu (v) znajduje się: Aby zarejestrować się w serwisie Memorizer. Pl mususz wypełnić prawidłowo wszystkie pola.

Podobnie jak w metanie również w cząsteczce etanu wszystkie wiązania są wiązaniami. Wzór sumaryczny węglowodoru możemy wyprowadzić ze wzoru strukturalnego. Przy niedostatecznym dostępie powietrza produktem reakcji jest tlenek

. Tlenki azotu. Kwas azotowy (v). Chlor. Chlorowodór. Rodzaj i liczbę atomów w cząsteczce podają wzory sumaryczne. Często stosuje się uproszczone wzory strukturalne, w których nie wszystkie wiązania są uwidaczniane.

Analizuje rodzaje wiązań w tlenkach i wodorkach pierwiastków iii okresu; pisze wzory strukturalne, sumaryczne i podaje nazwy tlenków. Tworzy wzory soli (wszystkich poznanych kwasów) i rysuje ich wzory strukturalne.
Dla wszystkich chętnych ustala się jeden termin poprawy. Analizuje rodzaje wiązań w tlenkach i wodorkach pierwiastków iii okresu; pisze wzory strukturalne, sumaryczne i podaje nazwy tlenków, wodorków niemetali, wodorotlenków.Wygrywa ten kto pierwszy pozbędzie się wszystkich kartoników. Doskonalenie umiejętności określania rodzaju wiązania, występującego w. Kształtowanie umiejętności pisania wzorów: sumarycznych i strukturalnych cząsteczek. Obliczanie wartościowości pierwiastka w tlenku na podstawie jego wzoru sumarycznego.Zidentyfikuje charakter wiązania w cząsteczce na podstawie skali. Zapisuje wzory sumaryczne i strukturalne tlenków węgla, kwasu węglowego oraz przykładowych. Omówi wszystkie rodzaje izomerii związków organicznych posługując się.Książka zawiera wszystkie informacje z zakresu całego programu nauczania, wzbogacone o dodatkowe informacje z teorii i zadania. Typowe właściwości związków a rodzaje wiązań chemicznych. Wzory sumaryczne i strukturalne tlenków.Wyjaśnia na czym polega tworzenie wiązania kowalencyjnego spolaryzowanego w cząsteczce wody. Wie, że nie wszystkie tlenki metali niemetali reagują z wodą. Tlenek niemetalu-kwas tlenowy. Rysuje wzory sumaryczne, strukturalne i.Dla wszystkich· Język angielski· Język niemiecki· Archeologia. Wzór strukturalny pokazuje wzajemny układ atomów i wiązania chemiczne np. h-h (cząsteczka wodoru), Mg= o (cząsteczka tlenku magnezu). Wzory strukturalne są bardziej skomplikowane niż wzory sumaryczne, ale pozwalają na wyobrażenie sobie budowy.Przewidzieć, na podstawie różnicy elektroujemności, typ wiązania. Na przykładzie cząsteczki wody i tlenku węgla (iv) omówić ich budowę przestrzenną; równania reakcji przedstawione schematem oraz podać nazwy wszystkich reagentów. Pisać wzory sumaryczne i strukturalne oraz podać nazwy systematyczne.
Reakcja odpowiedniego tlenku metalu z wodą (tak otrzymuje się. Tlen ma wartościowość ii= tworzy 2 wiązania chemiczne (ma 2 rączki). Utwórzcie teraz, wg powyższych punktów, wzory sumaryczne i strukturalne kwasów: Przy wszystkich pracach należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie oczu. 00000linkstart1200000linkend12Definicję wzoru sumarycznego i strukturalnego związku chemicznego; wartościowość pierwiastka ma związek z ilością wiązań chemicznych, jakie tworzy. Sumarycznych i strukturalnych na przykładzie Na2O. Zapis przykładu tlenku sodu. Spośród wszystkich uczniów w grupie, wybierany jest lider oraz sekretarz.

Określa typ wiązania w podanych związkach i cząsteczkach pierwiastków. Podaje wzory sumaryczne i strukturalne oraz nazwy wszystkich poznanych kwasów. Wymienia w jakich postaciach występuje tlenek krzemu iv. Książka zawiera wszystkie informacje z zakresu całego programu nauczania, wzbogacone o dodatkowe informacje z. Atomy i cząsteczki; Wartościowość, wzory sumaryczne i strukturalne. Typowe właściwości związków a rodzaje wiązań chemicznych. Tlenki; Wzory sumaryczne i strukturalne tlenków; Równania reakcji

. w obu tlenkach wszystkie wiązania są spolaryzowane w kierunku tlenu i. Pierwiastka kwasotwórczego ze wzoru sumarycznego kwasu bądź jego soli. Określić tylko w oparciu o wzór strukturalny związku chemicznego.

Definiuje pojęcie wiązania: wodorowego i metalicznego. Zapisuje wzory sumaryczne typowych tlenków, wodorotlenków, kwa-sów i soli. Tworzy wzory sumaryczne soli wszystkich poznanych kwasów i rysuje ich wzory strukturalne.


Liczba wiązań, za pomocą których atom danego pierwiastka łączy się z atomami innych. Przykłady wzorów sumarycznych i strukturalnych wybranych związków chemicznych. Tlenek cynku. Metale tworzące te tlenki. Mają we wszystkich
. Napisz za pomocą wzorów sumarycznych i strukturalnych następujace związki: a) tlenek cyny. d) KCl-wiązanie jonowe, duża różnica w elektroujemności, występują jako jony dodatnie i ujemne. e) 3 Fe2O3-3 cząsteczki tlenku żelaza (iii). Poza tym wszystko wydaje sie na pierwszy rzut oka ok. Dokonać podziału tlenków i wodorków pierwiastków grup głównych na kwasowe i zasadowe; określić rodzaje wiązań występujących w cząsteczkach tlenków zasadowych i. Posługując się metodą vsepr, uwzględniając wszystkie rodzaje orientacji kie-ustalać wzory elementarne i sumaryczne związków gazowych na podstawie.
-wskazuje nazwy i wzory tlenków kwasowych tworzących różne kwasy. Napisze wzory sumaryczne i strukturalne węglowodorów nasyconych. Wyjaśni wpływ obecności wielokrotnego wiązania w cząsteczce etenu i. Potrafi napisać wzory strukturalne wszystkich możliwych aminokwasów na podstawie podanego wzoru, np.. Opisuje powstawanie wiązań atomowych i jonowego. Pisze wzory sumaryczne i strukturalne prostych związków. Podaj wartościowość pierwiastków w tlenkach i nazwy tych tlenków: Serwis Literka. Pl jest własnością firmy Wydawnictwo forum Sp. z o. o. Wszystkie artykuły i publikacje znajdujące się na.Aby ułatwić uczniom przyporządkowanie wszystkich nazw do danej substancji. Np. Wiązanie uważają za materialny supeł; redukcją jest dla nich każde. Ale o bardzo podobnych wzorach sumarycznych, jako przykłady można tu wymienić tlenki. Zapisywać wszystkie rodzaje wzorów: sumaryczny, strukturalny i grupowy.. 12) definiuje pojęcie wartościowości jako liczby wiązań. 14) ustala dla prostych związków dwupierwiastkowych, na przykładzie tlenków: nazwę na podstawie wzoru sumarycznego; 4) pisze równania reakcji otrzymywania: tlenu, wodoru i tlenku. Rysuje wzory strukturalne i półstrukturalne alkanów;Ułoży i odczyta równanie reakcji tlenku metalu z tlenkiem niemetalu oraz metalu z niemetalem. Wyjaśni proces powstawania wiązania jonowego. Poda wzory sumaryczne i kreskowe dla wszystkich omawianych rodzajów soli (chlorków.Wiązanie kowalencyjne. Wzory elektronowe cząsteczek. Wzory sumaryczne i strukturalne. Wartościowość pierwiastka. Wzory i otrzymywanie tlenków. Modelowanie cząsteczek tlenków. 2, 3. Jak zachowują się tlenki metali wobec wody? Czy wszystkie cukry są słodkie? budowa cząsteczek skrobi i celulozy.Poznajemy nazwy, wzory sumaryczne i strukturalne oraz budujemy modele wodorotlenków. Otrzymujemy wodoro-˝e nie wszystkie wodorotlenki mo˝na otrzymaç w reakcji metali lub tlenków metali z wodà wià zania peptydowego). OkreÊ lamy właÊ ciwoÊ ci fizyczne. Obowià zujà cy program nauczania, a spełnia on wszystkie.Zaliczenia wszystkich pisemnych prac sprawdzających z realizacji działów chemii. Potrafi zapisać wzory sumaryczne i strukturalne oraz poda nazwy tlenków na. Określi, na podstawie róŜ nicy elektroujemności rodzaj wiązania.Liczba wiązań w cząsteczce, liczba elektronów w atomie, liczba wiązań jakie może wytworzyć. Podaj wzór sumaryczny związku o nazwie tlenek żelaza (iii).

Wiązań zapisze właściwą ilość cząsteczek i potrafi przeczytać odpowiednie wzory. Zna wzory i nazwy tlenków kwasowych. Zna definicję reakcji dysocjacji. Zna wszystkie wzory strukturalne i sumaryczne znanych pochodnych węglowodorów.

Mgr Janina Smolińska– nauczyciel chemii na wszystkich szczeblach edukacyjnych, autorka i współau-tłumaczy mechanizm tworzenia jonów i wiązania jonowego; ustala wzory sumaryczne i strukturalne tlenków;

. Typowe właściwości związków a rodzaje wiązań chemicznych. reakcje chemiczne. Tlenki. Wzory sumaryczne i strukturalne tlenków.
Spełnia wymagania na ocenę dopuszczający; wie jakie są wiązania pomiędzy metalem a reszta kwasową; ustala nazwę soli na podstawie wzoru sumarycznego i zapisuje wzór na. Zapisuje proste wzory strukturalne soli; zapisuje proste równania. Polega wiązanie jonowe w solach; zapisuje i odczytuje wszystkie równania.Wśród wzorów chemicznych wyróżniamy jednak jeszcze wzory strukturalne, obrazujący sposób połączenia pierwiastków. Wartościowość pierwiastka to liczba wiązań jakie ten pierwiastek może utworzyć. Mamy utworzyć wzór sumaryczny tlenku siarki (vi). Jeszcze raz, dla pewności, sprawdźmy czy wszystko się zgadza.Kierowane są one przede wszystkim do uczniów, którzy mają. h2o, HCl, nh3, zapisuje wzory sumaryczne i strukturalne tych cząsteczek. Cząsteczka tlenku wodoru. Przykład 17. Chlorek sodu. Wiązania chemiczne. Oktet elektronowy.
Oblicz masowy skład procentowy tlenku azotu, w którym stosunek zawartości azotu do tlenu. Napisz wzory sumaryczne i strukturalne: a) etenu i etynu, b) propenu i propynu. Opisz proces wiązania i twardnienia zaprawy murarskiej. Podaj nazwy i wzory sumaryczne przedstawicieli wszystkich rodzajów cukrów.

Zapisuje schemat powstawania wiązania w tlenkach metali. Kwas chlorowodorowy i siarkowodorowy– wzory sumaryczne i strukturalne, modele cząsteczek. Wszystkich wodorotlenków i decyduje o właściwościach zasadowych roztworu.

Typ wiązań w cząsteczce wody i jego konsekwencje. Wymienia przykłady tlenków metali, które reagują z wodą oraz takich. Kwas chlorowodorowy i siarkowodorowy– wzory sumaryczne i strukturalne, modele cząsteczek. Obecny w roztworach wszystkich wodorotlenków i decyduje o właściwościach zasadowych roztworu.. zł Książka zawiera wszystkie informacje z zakresu całego programu nauczania. Próby usystematyzowania pierwiastków wiĄzania chemiczne– Reguła dubletu i. Związków chemicznych– Tlenki– Wzory sumaryczne i strukturalne tlenków.Narysuj wzory strukturalne kwasu metanowego i 2-heksanonu. Zapisz wzory sumaryczne kwasu butanowego i propanonu. Jak zmieni się szybkość reakcji tworzenia tlenku siarki (iv) z pierwiastków jeżeli stężenie tlenu wzrośnie dwukrotnie (zapisz. a. Wszystkie związki chemiczne. b. Tylko woda i kwas solny.Dla wszystkich chętnych ustala się jeden termin poprawy. Do dziennika obok oceny uzyskanej. Alkenów, i alkinów. Napisze wzory sumaryczne i strukturalne metanu i etanu. Tlenków metali i niemetali z wodą na kwasy i zasady. Analizuje i zapisuje wiązania koordynacyjne i metaliczne na przykładach.
228 Wysyłanie wiadomości tekstowych do wszystkich lub do wybranego ucznia. Wiązanie atomowe spolaryzowane w tlenku węgla (iv). Wiązanie jonowe w chlorku sodu. Wzory cząsteczek: sumaryczne i strukturalne projekty lekcji Pojęcie.Rodzaje wiązań chemicznych i ich graficzny zapis. 4-5. Tlenki spotykane w. Potrafi zapisywać wzory sumaryczne i strukturalne soli z wykorzystaniem kwasów i. Czy chemia wszystko może? 16. j. Strobiński– Zagadki chemiczne.Sumaryczne i strukturalne; pisze proste równania chemiczne; opisuję budowę układu. Wykonuje modele tlenków dla niektórych metali i niemetali; zapisuje wzór dowolnego. Wyjaśnia istotę wiązania kowalencyjnego spolaryzowanego; zasad i odczytuje; Rysuje wzory strukturalne wszystkich poznanych na.
UczeŃ wie: jaki rodzaj wiązania występuje w danej cząsteczce. Jak pisać wzory sumaryczne i strukturalne związków chemicznych i jak odczytać ich. Czy wszystko na lekcji zrozumiałeś? Czy atmosfera na lekcji była miła? etap 3– napisz na kartce wzÓr sumaryczny i strukturalny-tlenek azotu i-max 2pkt . Działając węglem na 8 g tlenku trójwartościowego metalu. Jony wzór sumaryczny kwasu wzór strukturalny kwasu równanie reakcji dysocjacji. Wykorzystywane są wtedy takie wiązania, w których wszystkie 2 elektrony. Łączna liczba wiązań pomiędzy atomami wodoru i węgla w cząsteczce. Wodór i tlen prowadzi do powstania tlenku węgla (iv) i wody. d) wszystkie wykazują jednakową przenikalność. Zidentyfikuj je podając wzory sumaryczne i nazwy. Wzór sumaryczny i strukturalny oraz przyporządkowując je do.Ten związek to mieszanina dwóch tlenków: FeO· Fe2O3. Możemy także wyznaczyć stopień utlenienia ze wzoru sumarycznego– wówczas żelazo otrzymujemy na 8/3. Jak można wyznaczyc stopień utlenienia na podstawie wzoru strukturalnego? przyjął) wszystkie elektrony walencyjne, których użył do tworzenia wiązania.Podaje przykłady tlenków stanowiących zanieczyszczenie atmosfery. Wyjaśnia istotę wiązania kowalencyjnego (atomowego) spolaryzowanego. Podaje nazwy anionów wszystkich poznanych na lekcjach kwasów. Zapisuje wzór sumaryczny i strukturalny metanu, określa wartościowość węgla w cząsteczce. a co strukturalny, musze wiedziec jak zapisac wzory sumaryczne i strukturalne dla wody, tlenku wegla i tlenku.

. Oblicz, ile gramów siarki znajduje się w 640g tlenku siarki iv. Napisz wzór strukturalny i elektronowy oraz określ typ wiązania w. Napisz wzory sumaryczne i strukturalne: a. Kwasu mrówkowego; uzupeŁniajĄce liceum ogÓlnoksztaŁcĄce (należy przygotować odpowiedzi na wszystkie pytania).

Opis: Zawiera omówione temat po temacie wszystkie standardy wymagań. Określanie rodzaju wiązania na podstawie różnicy elektroujemności łączących. Zapisywanie wzorów określających budowę typowych związków jonowych (tlenków, wodorotlenków. Wzory sumaryczne, wzory strukturalne i półstrukturalne (grupowe).Kierowane są one przede wszystkim do uczniów, którzy mają trudności z opanowaniem materiału nauczania i powinni go powtarzać. Wymienia właściwości i zastosowania tlenku krzemu (iv) w. Opisuje wiązanie koordynacyjne i wiązanie metaliczneW. Zapisuje wzory sumaryczne i strukturalne prostych alkoholi.Ustalać wzory sumaryczne i strukturalne na podstawie wartościowości. Bierze udział w konkursach i spełnia wszystkie wymagania niższe. Wskazywać tlenki, które tworzą różne kwasy tlenowe. Rozumieć zależność aktywności chemicznej węglowodorów od obecności wiązań wielokrotnych w cząsteczce.łączenia się atomów powstają różne rodzaje wiązań chemicznych. Można otrzymać w reakcji metali lub tlenków metali z wodą (np. Wodorotlenek. Wzory: sumaryczne, strukturalne i półstrukturalne, zaznaczamy w cząsteczkach grupę. Wszystkie treści zawarte w Podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie.Wyjaśnia, w jaki sposób polaryzacja wiązania wpływa na właściwości związku. Na przykładzie tlenków dla prostych związków dwupierwiastkowych ustala: nazwę na. Potrafi ustalić wzory sumaryczne i strukturalne kwasów i wodorotlenków. Potrafi napisać wzory strukturalne wszystkich możliwych aminokwasów na.Wyznaczyć wszystkie wartości x, dla których liczby 2x, 3, 8x są trzema kolejnymi. Tlenki, tlenki kwasowe i zasadowe, produkty ich reakcji z wodą. Szereg homologiczny, wzory sumaryczne i strukturalne. Podaj wzór strukturalny trójpeptydu Ala– Gly– Val na którym zaznacz wiązanie peptydowe:Wzory sumaryczne i strukturalne 7. Reakcje chemiczne 8. 8 Wybierz zestaw, w którym wszystkie wzory związków chemicznych są. 10 Określ typ wiązania oraz podaj wzory elektronowe kropkowy” i. 11 Wiedząc, że glin jest trójwartościowy, wskaż poprawne zapisane równanie reakcji syntezy tlenku glinu a. a1+ 03 a103.Wiązanie, które powstało wskutek uwspólnienia elektronów. ułóż wzór sumaryczny i strukturalny tlenku siarki (iv): chemia nowej ery 2 npp gimnazjum testy i odpowiedzi· Chemia nowej ery 2 npp ksiązka nauczyciela wszystko!Przedstawić przebieg elektrolizy stopionych soli i tlenków oraz roztworów wodnych kwasów. Zapisywać wzory sumaryczne związków chemicznych na podstawie ich składu i stopni. Zawierających do 10 atomów węgla i wiązania różnej krotności; rysować wzory strukturalne i półstrukturalne (grupowe) węglowodorów.

Ø sprawnie korzysta ze wszystkich dostępnych i wskazanych przez nauczyciela, źródeł wiadomości. Ø podaje wzory sumaryczne i strukturalne cząsteczek: wodoru, chloru. Ø pisze równania reakcji otrzymywania tlenków, utleniania tlenków. Ø wyjaśni wpływ obecności wielokrotnego wiązania w cząsteczce etenu i

. Do spalenia 40 dm3 mieszaniny metanu i propanu do tlenku węgla (iv) i wody zużyto. Wiedząc że izomer to związek o tym samym wzorze sumarycznym a innym strukturalnym. Podaj wzór dowolnego węglowodoru posiadającego jedno wiązanie. Narysuj wszystkie izomery alkanu o wzorze sumarycznym c7h16.

  • Spośród wszystkich uzyskanych przez niego ocen cząstkowych w ciągu roku szkolnego. Omawia inne rodzaje wiązań chemicznych– koordynacyjne, metaliczne. Zapisuje wzory sumaryczny i strukturalny cząsteczki wody. Wyjaśnia pojęcie tlenek kwasowy. – wskazuje przykłady tlenków kwasowych.
  • 2) Czy znasz zasady oceniania z wszystkich przedmiotów? 4 (0– 4 punkty) Napisz nazwy sumaryczne i strukturalne: a) tlenek srebra (i) b). 0, 5p We wzorze strukturalnym liczba atomów jest prawidłowe, źle ustalona liczba wiązań.


 

 


 

 
Copyright 2003. Czesc 2-smieszne gify